Pravidla

 

Pravidla soutěže "Kouzelné putování Českomoravským pomezím"

1. Organizátor soutěže

1.1 Organizátorem soutěže je DSO Českomoravské pomezí, IČ: 75115662, se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl (dále jen organizátor).

 

2. Termín konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá na území České republiky v období od 1. 11. 2019 do 31. 5. 2021.

 

3. Podmínky účasti

3.1 Soutěže se konkrétní osoba může v období konání soutěže zúčastnit pouze jednou.

3.2 Účastníkem soutěže se stává každá osoba, která jedním z níže uvedených způsobů doručí organizátorovi hrací kartu s minimálně stanoveným počtem soutěžních kupónů.

 

4. Pravidla soutěže

4.1 Do soutěže je zapojeno celkem 25 atraktivních míst v turistické oblasti Českomoravské pomezí (dále jen „soutěžní místo“) uvedených na www.ceskomoravskepomezi.cz.

4.2 Při návštěvě soutěžního místa obdrží soutěžící při zakoupení vstupenky příslušnou samolepku se soutěžním kupónem, který je určen k nalepení do hrací karty. Soutěžní kupón je barevný a je opatřen číslem soutěžního místa.

4.3 Hrací karta je součástí propagačního letáku, propagačního herního plánu nebo je možné si ji stáhnout a vytisknout po registraci na www.ceskomoravskepomezi.cz.

4.4 Pokud soutěžící nasbírá alespoň 3 kupóny s odlišným číslem v minimálně dvou různých barvách, obdrží po předložení hrací karty v kterémkoliv z informačních center v Litomyšli, Moravské Třebové, Poličce, Svitavách a Vysokém Mýtě dárek. Dárky se mohou v jednotlivých informačních centrech i v průběhu období konání soutěže lišit. Hrací karta bude následně opatřena razítkem. Na již orazítkovanou hrací kartu není možné obdržet dárek.

4.5 Pokud soutěžící nasbírá alespoň 6 kupónů s odlišným číslem v minimálně dvou různých barvách, bude zařazen do losování o hlavní výhry, jejichž seznam je uveden na internetovém portálu organizátora. Pro zařazení do losování musí soutěžící zaregistrovat naskenovanou nebo vyfocenou hrací kartu s minimálním uvedeným počtem kupónů a vyplněnými údaji do systému na www.ceskomoravskepomezi.cz nebo ji poslat poštou na adresu organizátora nebo e-mailem na adresu bonus@ceskomoravskepomezi.cz.

4.6 Zaregistrováním hrací karty nebo jejím zasláním poštou či e-mailem soutěžící souhlasí se zasíláním newsletteru Českomoravského pomezí na e-mailovou adresu, kterou soutěžící uvedl na zaregistrované či zaslané hrací kartě. V případě nezájmu může soutěžící zasílání newsletteru v budoucnu odvolat.

4.7 Oba způsoby hry (bod 4.4 a 4.5) je možné kombinovat. Po splnění podmínek bodu 4.4 a získání dárku je možné se stejnou hrací kartou pokračovat v soutěži, sbírat další kupóny a po splnění podmínek bodu 4.5 se zúčastnit losování o hlavní výhry.

4.8 Výherci budou vylosování do 60 dnů od data ukončení soutěže.

4.9 Soutěžící, který zašle hrací kartu s největším počtem kupónů obdrží speciální hlavní cenu uvedenou na internetovém portálu organizátora. Pokud bude odevzdáno více hracích karet se stejným a zároveň nejvyšším počtem kupónů, bude výherce speciální hlavní ceny vylosován.

4.10 Soutěžící je povinen uschovat zaregistrovanou hrací kartu pro případnou pozdější kontrolu ze strany organizátora soutěže v případě výhry.

 

5. Výhry

5.1 Výhry budou vždy uvedeny na internetovém portálu organizátora.

5.2 O výhře bude soutěžící informován organizátorem na emailové adrese poskytnuté soutěžícím. Vylosovaní výherci budou uveřejněni na internetovém portálu organizátora nejpozději 60 dní po ukončení soutěže.

5.4 Na konkrétním termínu a způsobu převzetí či doručení výhry se organizátor dohodne s výhercem.

5.5 Pořadatelé soutěže neodpovídají za případnou ztrátu, poškození či zničení zásilek obsahujících výhry, či jejich částí v rámci poštovní přepravy ani za jejich řádné doručení na adresu soutěžícího.

5.4 Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže.

5.5 Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor zejména nenese odpovědnost za jakékoliv vady výhry.

 

6. Práva a povinnosti organizátora

6.1 Organizátor si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího prodloužení, přerušení, odvolání či úpravu jejích Pravidel.

6.2 Organizátor si vyhrazuje právo změnit podobu jednotlivých výher.

6.3 Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost.

6.4 Nárok na výhru nelze převést na jinou osobu.

6.5 Regtistrací do soutěže a zadáním kontaktních údajů účastníci soutěže dávají organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu soutěže, resp. za účelem předání či zaslání ceny, a dále po dobu 2 let od ukončení soutěže pro marketingové účely organizátora a také souhlas s užitím poskytnutého jména a příjmení, event. fotografie ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora. Účastník soutěže souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem zasílání informací týkajících se soutěže, a to organizátorem, DSO Českomoravské pomezí. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv odvolat.

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná a konečná.

7.2 Účast v soutěži je dobrovolná a každý účastník účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly.

7.3 Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na této webové stránce zpřístupněné na adrese www.ceskomoravskepomezi.cz/kouzelne-putovani.

7.4 Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

 

V Litomyšli dne 1. 11. 2019

Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Ankety | Mapa stránek | Projekty
facebook
 
© 2008 - 2021 Českomoravské pomezí
WebEdit: World Media Partners, s.r.o., Grafika: Tomáš Pakosta / tpd, Šablony: Neofema s.r.o.
Zobrazit klasicky | Zobrazit pro mobilní telefon